ประวัติความเป็นมา / ลักษณะทางภูมิศาสตร์

 

            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุวรรณคูหา  ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นที่สถานีอนามัยอำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2537  โดยอำเภอสุวรรณคูหา เป็นเขตการปกครองหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดหนองบัวลำภู  ซึ่งขณะนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุวรรณคูหา  ยังไม่มีอาณาสำนักงานเป็นเอกเทศ  ยังใช้สถานีอนามัยอำเภอสุวรรณคูหา  เป็นอาคารทำการชั่วคราว  โดยมี นายธนพงศ์  เศรษฐวิวรรณน์  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุวรรณคูหา ในขณะนั้น  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2544  นางนวลฉวี  ภูดิน  ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุวรรณคูหา  ได้ดำเนินการขอจัดตั้งอาคารใหม่ โดยเสนอต่อนายอำเภอสุวรรณคูหา  และได้รับความเห็นชอบ อาคารสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุวรรณคูหา  เป็นสำนักงานที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยเป็นพื้นที่ว่างในส่วนของที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลำภู   โดยนายอำเภอสุวรรณคูหา  อนุญาตให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุวรรณคูหา  ใช้เป็นที่ทำการ เมื่อวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ.2544 และเมื่อวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.2551ได้มีพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามโครงสร้างใหม่เป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุวรรณคูหาและในวันที่ 1 พฤษภาคม  2563 สำนักงาน กศน.ได้มีคำสั่งให้นางนัยน์ปพร วงษาทองอนันต์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธานี  และให้นายขีปนาวุธ สีเขียว  ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุวรรณคูหาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

            ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนาดพื้นที่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 646,081 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 403,801 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานีทิศใต้ ติดกับ อำเภอนากลาง และอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอกุดจับ และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูสภาพชุมชน อำเภอสุวรรณคูหา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับภูเขา บางส่วนเป็นป่าโปร่งและที่นา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายในเขตภูเขาโดยเฉพาะภูซาง เป็นดินที่ยังอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การทำการเกษตรการแบ่งเขตการปกครอง อำเภอสุวรรณคูหา แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 5 เทศบาลตำบล 4 องค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งหมด 91 หมู่บ้าน โดยแยกตำบลต่างๆ ดังนี้ตำบลสุวรรณคูหา จำนวน 8 หมู่บ้านตำบลนาสี จำนวน 14 หมู่บ้าน ตำบลนาดี จำนวน 13 หมู่บ้านตำบลนาด่าน จำนวน 11 หมู่บ้านตำบลบ้านโคก จำนวน 15 หมู่บ้านตำบลบุญทัน จำนวน 9 หมู่บ้านตำบลดงมะไฟ จำนวน 13 หมู่บ้านตำบลกุดผึ้ง จำนวน 8 หมู่บ้าน