อัตลักษณ์สถานศึกษา: อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม

ปรัชญา

        ปรัชญาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสุวรรณคูหาคือ “คิดเป็น”เป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา นําพาไปสู่ความสุขความสําเร็จ โดยใช้ข้อมูล  3 ด้านมาประกอบกัน มาประกอบการตัดสินใจคือ ข้อมูลด้านานวิชาการ ตนเอง และสังคม ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ ถ้าสําเร็จก็มีความสุข ถ้าไม่พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่

วิสัยทัศน์(Vision)    

         “กศน.อําเภอสุวรรณคูหา จัดการศึกษาตลอดชีวิต เน้นบริการ ประสานเครือข่าย ใฝ่คุณธรรม นําความรู้สู่อาชีพดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

”พันธกิจ (Mission)

1) สร้างและกระจายโอกาสเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

2) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป

3) พัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีคุณธรรมนําความรู้และมีทักษะการดํารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4) ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น

5) จัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนทั่วไปได้รับข่าวสารที่ทันสมัยต่อเหตุการณเป็นปัจจุบันโดยเรียนรู้ด้วยตัวเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

6) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ องค์กร เครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษามีคุณภาพเป็นมาตรฐานและให้ชุมชน   ได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม

7) จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการประกอบสัมมาอาชีพ

อัตลักษณ์

“อยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม”

เอกลักษณ์

“สถานศึกษาพอเพียง เน้นบริการ ประสานเครือข่าย”