กศน.อำเภอสุวรรณคูหา
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายขีปนาวุธ สีเขียว

ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ : ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร. : 095-662-2948
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ สุทธิโสม

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
เบอร์โทร. : 094-291-8052 apichat.819@hotmail.com
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายวชรพล เพียเทพ

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 095-168-3114 oneandbiferrn@gmail.com
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสุวรรณา สุทธิโสม

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
หน้าที่ : งานแผนงานและโครงการ
เบอร์โทร. : 095-662-2948 suwanna.2520@hotmail.com
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายนิพนธ์ บำรุงภักดี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบลตำบล ประจำตำบลบ้านโคก
หน้าที่ : งานประชาสัมพันธ์ , งานข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์โทร. : 064-692-5002 nipon@nongbua.nfe.go.th
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางศุภัชญา พรชัย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบลตำบล ประจำตำบลดงมะไฟ
หน้าที่ : งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เบอร์โทร. : 090-915-5946 suphatchaya_chai@hotmail.com
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางอัครอนงค์ สมทอง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบลตำบล ประจำตำบลกุดผึ้ง
หน้าที่ : งานพัสดุ
เบอร์โทร. : 092-915-2551 akkaraanong99@gmail.com
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวพรปวีณ์ อ าเคน

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบลตำบล ประจำตำบลนาสี
หน้าที่ : งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เบอร์โทร. : 062-159-5614 pronpawee.phisit@gmaill.com
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางยุพรัตน์ ทุมวัน

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบลตำบล ประจำตำบลสุวรรณคูหา
หน้าที่ : งานการศึกษาพื้นฐาน
เบอร์โทร. : 080-548-9956 yoparutthumwan@gmail.com
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนรินทรา บุญหนา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบล ประจำตำบลบุญทัน
หน้าที่ : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
เบอร์โทร. : 098-947-1628 naritra@gmail.com
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวยศพร จังพล

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบล ประจำตำบลนาด่าน
หน้าที่ : งานการเงิน
เบอร์โทร. : 098-225-5497
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสุภาวดี ไชยโพธ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล ปฏิบัติงานในหน้าที่ หัวหน้า กศน.ตำบล ประจำตำบลนาดี
หน้าที่ : งานการศึกษาต่อเนื่อง
เบอร์โทร. : 098-750-7539 supawadee_011@hotmail.com
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายทรงศักดิ์ พรชัย

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : งานศูนย์บริการให้ค าปรึกษาแนะแนว (Advice center)
เบอร์โทร. : 064-167-945
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายทวีวิทย์ ชาวดอน

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : งานกิจการพิเศษ กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
เบอร์โทร. : 093-502-4345 taweewit@gmail.com
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายรัชพล ยาพันธ

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เบอร์โทร. : 086-455-8664 ratchapon012529@gmail.com
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายอัฒชา ค าสีทา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ : งานการศึกษาตามอัธยาศัย
เบอร์โทร. : 095-224-6260 atcha.nui2524@gmail.com
เว็บไซต์ :