29-30 สิงหาคม 2563 จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รักษาศิล 5 ณ วัดเกาะแก้วภูซาง ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นผู้รักษาวินัย