วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอสุวรรณคูหาดำเนินโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมาหากษัตริย์ โดยได้รับเกียรติ

จากนายสุรเดช คำพะแย เป็นวิทยากรในการดำเนินโครงการในครั้งนี้