เพื่อเป็นการเตรียมการขับเคลื่อนงานที้ท่่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู    ผอ.ขีปนาวุธ และทีม กศน.อำเภอสุวรรณคูหาได้รับมอบหมายจากนายสนิท อาษาธง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู รับผิดชอบโครงการหน้่าบ้่านสวย หลังบ้่านสวน บนเรือนงาม ้ท่าน ผอ.ขีปนาวุธ และทีม กศน.อำเภอสุวรรณคูหารับผิดชอบโครงการหน้่าบ้่านสวย หลังบ้่านสวน บนเรือนงาม  โดยจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนฯ ให้ทุก กศน.อำเภอดำเนินการ รวมทั้งจัดทำหลักเกณฑ์ในการประกวดระดับ กศน.อำเภอ ห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบล ศูนย์การเรียนชุมชน ครับ

ดาวโหลดเกณฑ์การประเมินโครงการ “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ประเภท กศน.ตำบล/สถานศึกษา และห้องสมุดประชาชน  https://drive.google.com/drive/folders/1mY0WEF7Myh6lxQ9L0RG6KtChIt7iVmWi?usp=sharing